چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 23 ذيحجه 1441 - 2020 آگوست 12
کد خبر : 201727
تاریخ انتشار : 18 بهمن 1395 11:23
تعداد بازدید : 616

شرح وظايف مدیریت غذا و دارو

شرح وظايف مدیریت غذا و دارو

مدیریت غذا و دارو به عنوان يکي از مدیریت هاي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ساوه مسئوليت هاي ذيل را بعهده دارد:
 • نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسيس داروخانه ، توزيع و نگهداري مواد داروئي ،غذائي آرايشي و بهداشتي.
 • بررسي و تنظيم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسيس داروخانه و توزيع مواد داروئي و غذائي ، آرايشي و بهداشتي و ارسال آن به واحدهاي ذيربط در ستاد وزارتخانه جهت رسيدگي و طرح موضوع درکميسيون هاي قانوني.
 • نظارت و اعلام ضوابط مربوط به ايمني تاثير بسته بندي برچسب گذاري و تبليغات محصولات غذائي ، آشاميدني و ارايشي و بهداشتي.
 • بررسي در زمينه بهبود روشهاي نگهداري و عرضه و فروش محصولات داروئي ، آشاميدني و بهداشتي و نظارت بر حسن جريان امور.
 • جمع آوري و نگهداري و بررسي اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات داروئي ، خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي.
 • نظارت بر نحوه اجراي دقيق توليدکنندگان محصولات در مورد ضوابط و استانداردهاي تعيين شده براي مواد افزودني کمکي و همچنين استعمال رنگهاي مجاز و مواد بسته بندي و اعمال کنترل مداوم محصولات از لحاظ صلاحيت کمي و کيفي.
 • نظارت بر روش کار موسسات توليدي و توزيع مواد داروئي ، خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي در سطح شهرستان.
 • نظارت مستمر بر سلامت فرآورده هاي غذايي و بهداشتي و آرايشي توليدي در كارخانجات استان, انبارهاي بزرگ و سردخانه ها.
 • نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات درمورد آزمايشگاه هاي کنترل مواد غذائي و بهداشتي.
 • کنترل و ارزشيابي فعاليتهاي آزمايشگاههاي ، غذائي ، و بهداشتي در شهرستان.
 • انجام آزمايشات لازم جهت تاييد سلامت و كيفيت مواد غذايي و بهداشتي و آرايشي روي نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشت ،اداره نظارت و سازمانها و ادارات ديگر.
 • نظارت بر امور داروئي داروخانه هاي شهرستان.
 • کنترل موجودي دارو ، با توجه به نياز مصرف واحدهاي درماني.
 • نظارت بر درخواست و موجودي دارو و اعمال نظارت فني در مورد داروي تاريخ دار.
 • نظارت بر نحوه نگهداري داروهاي خاص و مواد اعتيادآور و حسن اجراي امور.
 • تامين و تدارك داروي مورد نياز شهرستان از طريق شركتهاي دارويي داراي نمايندگي در شهرستان و ...
 • نظارت بر امر توزيع صحيح دارو از طريق سهميه هاي مصوب براي واحدهاي خصوصي و دولتي.
 • تامين و تدارك داروهاي بيماران خاص و صعب العلاج.
 • بررسي نياز مناطق و اقدام به تاسيس داروخانه در مناطق مورد نياز جهت دسترسي تسهيل شده مردم به خدمات داروئی.
 • کمک به پشتيباني داروئی بيمارستان ها در مواقع بحراني و حوادث غير مترقبه.
 • نظارت بر تجويز و مصرف صحيح دارواز طريق كميته تجويزو مصرف منطقي دارو و سعي در كاهش ميانگين اقلام دارويي نسخ تا سطح بالاترين استاندارد ها.
 • ارائه اطلاعات دارويي مورد نياز مردم و پزشكان و پيراپزشكان در زمينه دستيابي به دارو و اطلاعات علمي مورد نياز.
 • برخورد با پديده قاچاق دارو با توجه به وظايف مصوب در ستاد مبارزه با قاچاق دارو و کالاهای ديگر.

پيوستها


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد