شنبه 29 دي 1397 - 13 جمادي الاول 1440 - 2019 ژانوِيه 19
کد خبر : 185552
تاریخ انتشار : 10 تیر 1395 10:19
تعداد بازدید : 1689

آموزش بهداشت

معرفی واحد آموزش سلامت
معرفی واحد:
معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي ساوه از همکاری 4 نفرکارشناس در واحد آموزش بهداشت ستاد معاونت بهداشتي و شهرستانهاي ساوه و زرنديه برخوردار است که مشخصات ایشان و دوره های آموزشی مباحث تخصصی که در زمینه آموزش بهداشت گذرانده اند بدین شرح می باشد: 

 

ردیف

نام و

نام خانوادگی

 

مدرک رشته تحصیلی

 

نوع استخدام

 

دوره ها ی تخصصی گذرانده شده

 

محل خدمت

 

1

خانم اکرم نوری

لیسانس مامایی

رسمی

مدلهای مطالعه رفتار- استفاده از ظرفیت های ذهنی -مهارتهای ارتباطی برنامه ریزی آموزشی ارتقاء سلامت- چگونه مورد ایدز آموزش دهیم آموزش بهداشت در جوامع روستایی نیاز سنجی آموزشی ارتباطات و تکنولوژی آموزشی بسیجی الگوی زندگی سالم ایدز و رابطین بهداشت روش تحقیق (مطالعات کیفی)- بازاريابي اجتماعي تجزيه وتحليل آماري سطح يك آشنايي بااصول آموزش سلامت مبتني بر نظريه والگو- جلب حمایت همه جانبه درسلامت اصول آموزش بهداشت جستجوی مقالات مقاله نویسی پایش تیم سلامت فنون مذاکره و چانه زنی-- تولید استاندارد رسانه شاخص های پایش و ارزشیابی آموزش سلامت- تغذیه سالم رسانه های دیجیتال در سلامت و ارزیابی رسانه ها - پیشگیری از اعتیاد– نگرش و نگرش سنجی-آمارتحت وب- فتوشاپ – بيمار و خود مراقبتي – سامانه ارزشيابي رسانه هاي آموزش سلامت - برنامه ملی خودمراقبتی

 

معاونت بهداشتي

 

2

 

 

خانم فاطمه محمد صفت رودسری

 

لیسانس بهداشت عمومی

 

پیمانی

مدلهای مطالعه رفتار- استفاده از ظرفیت های ذهنی -مهارتهای ارتباطی برنامه ریزی آموزشی ارتقاء سلامت- چگونه مورد ایدز آموزش دهیم آموزش بهداشت در جوامع روستایی نیاز سنجی آموزشی ارتباطات و تکنولوژی آموزشی بسیجی الگوی زندگی سالم ایدز و رابطین بهداشت روش تحقیق (مطالعات کیفی)- بازاريابي اجتماعي تجزيه وتحليل آماري سطح يك آشنايي بااصول آموزش سلامت مبتني بر نظريه والگو- جلب حمایت همه جانبه درسلامت اصول آموزش بهداشت جستجوی مقالات مقاله نویسی پایش تیم سلامت فنون مذاکره و چانه زنی-- تولید استاندارد رسانه شاخص های پایش و ارزشیابی آموزش سلامت- تغذیه سالم رسانه های دیجیتال در سلامت و ارزیابی رسانه ها- از آموزش سلامت تا سلامت نگرش و نگرش سنجی- آمارتحت وب- فتوشاپ- بيمار و خود مراقبتي - برنامه ملی خودمراقبتی

 

 

مرکز بهداشت ساوه

 

ردیف

نام و

نام خانوادگی

 

مدرک رشته تحصیلی

 

نوع استخدام

 

دوره ها ی تخصصی گذرانده شده

 

محل خدمت

3

زهره آذرباد

کاردان بهداشت حرفه ای

پیمانی

اصول پایش و ارزشیابی رسانه های آموزش سلامت- برنامه ملی خودمراقبتی

مرکز بهداشت زرندیه

4

زهرا فاضلی

کارشناس بهداشت عمومی

طرحی

اصول پایش و ارزشیابی رسانه های آموزش سلامت -برنامه ملی خودمراقبتی

مرکز بهداشت ساوه

شرح وظایف:

برنامه ريزي عملياتي براي اجراي سالانه برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه

2.برنامه ريزي برقراري ارتباط استراتژيك براي سلامت (تحليل وضعيت موجود، دسته بندي مخاطبين، تعيين

اهداف، تعيين استراتژي مناسب، تدوين خلاصه پيام، تعيين كانا لهاي مناسب، تدابير مديريتي و ارزيابي)

3.برنامه ريزي آموزش همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك

4.اقدام براي جلب حمايت (شامل مكاتبات، جلسه، تفاهم نامه، عقد قرارداد، هماهنگي درون و برون بخشی ،

اطلاع رساني همگاني و... )به منظور اجراي برنامه خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و خودياري درسطح

دانشگاه

5.شركت در دوره هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخلات آموزش سلامت

6.توانمندسازي كارشناسان آموزش سلامت تحت پوشش و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عملياتي

خودمراقبتي در سطح دانشگاه

7.پشتيباني خدمات كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت تحت پوشش (شامل تامين بودجه مورد نياز، تهيه و

توزيع ابزارهاي خودمراقبتي) براي اجراي برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه

8.ارزشيابي عملكرد سازمان ها و شوراهاي حامي سلامت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خودمراقبتي

سازماني/ شوراها سالانه

9.برگزاري جلسات دو ماهانه با كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت تحت پوشش

10.بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول پيش بيني شده

11.برنامه ريزي براي اجراي كمپين آموزشي

12.مديريت سامانه ارس(مديريت شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هر يك از چهار مرحله پيش رسانه /مداخله، پيش آزمون، اجرا و    ارزشيابي و نظارت بر رسانه ها و مداخلات ثبت شده توسط شهرستان هاي تابعه)

13.تشكيل كميته ساماندهي رسانه

14.نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي

15.ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه (بررسي شاخص هاي برنامه طبق

پنل مديريت اطلاعات سلامت)

16ارزيابي عملكرد كارشناسان آموزش و ارتقاي سلامت تحت پوشش

17. مستندسازي اقدامات انجام شده شماره 1 تا 15

18.اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از سطوح بالاتر

 شرح وظايف در سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان

1. برنامه ريزي عملياتي (شامل نيازسنجي، تعيين اهداف و استرا تژ ي ) براي اجراي سالانه برنامه ملي

خودمراقبتي براي هر يك از رويكردهاي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گر و ه هاي خوديار در سطح شهرستان

2. برنامه ريزي براي برقراري ارتباط استراتژيك براي سلامت

3. برنامه ريزي براي آموزش سلامت همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك

4.اقدام براي جلب حمايت همه جانبه و آشنايي مخاطبان با اجراي برنامه ملي خودمراقبتي فردي ، سازماني، اجتماعي و گروه خوديار در منطقه    تحت پوشش(مكاتبات، جلسه، آموزش همگاني و ... ) در سطح شهرستان

5. شركت در دوره هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخلات آموزش سلامت

6. توانمندسازي كارشناسان مراقب سلامت خانواده و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عملياتيخودمراقبتي در سطح شهرستان

7.خدمات پشتيباني براي اجراي برنامه ملي خود مراقبتي(شامل تامين و توزيع ابزارهاي خودمراقبتي ) درسطح شهرستان

8. نظارت بر آموزش هاي سفير سلامت

9. برگزاري جلسات ماهانه با كارشناسان مراقب سلامت خانواده تحت پوشش

10. اقدام براي توسعه خودمراقبتي سازماني (شامل برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره هاي آموزشي آنلاین    براي اعضاي شوراي ارتقاي سلامت، ارزشيابي دوره آموزشي)در سطح شهرستان

11. اقدام براي توسعه خودمراقبتي اجتماعي (شامل برگزاري د وره هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره هاي آموزشي آنلاین،    ارزشيابي دوره آموزشي) در سطح شهرستان

12. ارزشيابي عملكرد سازما ن ها و شوراهاي حامي سلامت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خود مراقبتيسازماني/ شوراها سالانه

13. مديريت فعاليت گرو ه هاي خوديار منطقه تحت پوشش (شامل تامين و توزيع بسته هاي آموزشي، تكميل فرم شماره2 سفير سلامت در    پرونده خانوار، تكميل چك ليست ارزيابي گروه خوديار به صورت فصلي)

14. نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي

15. ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح شهرستان (بررسي شاخص هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت)

16.ارزيابي عملكرد مراكز تابعه

17. مديريت سامانه ار س (شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هريك از چهار مرحله پيش رسا نه / مداخله، پيش آزمون، اجرا و ارزشيابي)

18. بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول برنام هريزي

19.تشكيل كميته ساماندهي رسانه

20.مشاركت در اجراي كمپين هاي آموزشي ابلاغ شده

21. مستندسازي اقدامات انجام شده شماره 1 تا20

22.  اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از سطوح بالاتر

 شرح وظايف در سطح مراكز بهداشتي درماني/ سلامت جامعه

1. تدوين، اجرا و نصب برنامه آموزش همگاني منطبق با نيازسنجي و برنامه هاي آموزشي ابلاغ شده

2.  نصب برنامه زمانبندي پايش از پايگاه بهداشتي/خانه هاي بهداشت تحت پوشش

3. پايش پايگاه بهداشتي/خانه هاي بهداشت تحت پوشش طبق برنامه زمانبندي شده

4. تكميل چك ليست برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در بازديد از پايگاه بهداشتي/خانه هاي بهداشت تحت پوشش

5.  ارسال پس خوراند از پايش برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت به كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان

6.  تحليل نتايج پايش پايگاه بهداشتي /خانه ها و برنامه ريزي براي بهبود و حفظ عملكرد پايگاه و خانه بهداشت مبتني بر تحليل پايش

7.  ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح مركز بهداشتي درماني / سلامت جامعه

(بررسي شاخص هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت)

 شرح وظايف در سطح خانه/ پايگاه بهداشت

1. همكاري در برگزاري كمپين برنامه ملي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و خودياري در منطقه تحت پوشش

2. شركت در دوره هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي (شامل زيج خودمراقبتي، راهنماهاي ملي خودمراقبتي خانواده، پورتال ملي خودمراقبتي،    برنامه ريزي عملياتي مشاركتي در شوراها و محل كار به طور سالانه)

3. بررسي خانوارهاي تحت پوشش از نظر داشتن فرد واجد شرايط سفير سلامت (يك نفر در هر خانوار) و ثبت اطلاعات آنها در پرونده    خانوار (فرم شماره 1 و 2)

4.  شناسايي خانوارهايي فاقد فرد واجد شرايط براي سفير سلامت و برقراري ارتباط با آن ها براي تعيين سفير سلامت افتخاري

5. تشكيل بانك اطلاعاتي از سفيران سلامت

6. تربيت سفيران سلامت از طريق نيازسنجي آموزشي، برگزار ي دوره هاي آموزش حضوري /آ ن لاين براي سفيران سلامت

7. توزيع بسته هاي آموزشي سفيران سلامت تحت پوشش

8. بررسي وضعيت فعاليت سفيران سلامت در ارتقاي سلامت فردي، خانوادگي، اجتماعي (فرم شماره چك ليست عملكرد سفيران سلامت)

9. نظارت بر اطلاعات ثبت شده در پرونده خودمراقبتي سفيران سلامت

10.برنامه ريزي براي توسعه سازمان هاي حامي سلامت (خودمراقبتي سازماني ) درمنطقه تحت پوشش

(برنامه ريزي شامل شناسايي سازما ن ها/ ارگان ها، كمك در تشكيل شوراي ارتقاي سلامت، هماهنگي و همكاري دربرگزاري دوره هاي      آموزشيحضوري / آن لاين است)

11. برنامه ريزي براي توسعه شوراهاي شهري، روستايي و شوراياري هاي محلي حامي سلامت (خود مراقبتي اجتماعي) در منطقه تحت پوشش     (برنامه ريزي شامل شناسايي شوراها، هماهنگي و همكاري در برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري / آن لاين است)

12. نظارت بر اطلاعات ثبت شده در پورتال خودمراقبتي سازماني و اجتماعي منطقه تحت پوشش

13. برنامه ريزي تشكيل گروه هاي خوديار در خا نوارهاي تحت پوشش (شامل تكميل فرم شماره 2 و5، برگزاري جلسه توجيهي براي اعضاي    گروه هاي خوديار، ارايه دستورالعمل تشكيل گروه خوديار به اعضا ، همكاري در برگزاري دور ه هاي آموزشي حضوري / آن لاين، توزيع بسته     هاي آموزشی ، تكميل چك ليست ارزيابي گروه خوديار به صورت فصلي)

14. مستندسازي و ثبت اطلاعات كليه اقدامات شماره 1 تا 13 (فرم شماره1 الي 3 و چك ليست گروه هاي خوديار، چك ليست عملكرد    سفيران سلامت)

15.ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح خانه / پايگاه بهداشت(ثبت ، تحليل

شاخص هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت و مداخله براي بهبود شاخص ها)

16. اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از سطوح بالاتر

پيوستها:


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد