شنبه 29 دي 1397 - 13 جمادي الاول 1440 - 2019 ژانوِيه 19
کد خبر : 186514
تاریخ انتشار : 22 تیر 1395 14:1
تعداد بازدید : 1708

بهداشت روان

معرفی واحد بهداشت روان
معرفی واحد:

پرسنل شاغل در واحد سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد :


خانم شهناز هدایتی: كارشناس مسئول واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتيادمعاونت امور بهداشتي دانشکده علوم پزشكي ساوه

خانم مریم شریف: کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشكي ساوه

خانم مریم احمدی: مرکز بهداشت زرندیهروان شناسان شاغل در مراکز جامعه سلامت

 

مرکز جامعه سلامت رحماندوست : سرکار خانم شیما حداد

مرکز جامعه سلامت رجبی : سرکار خانم نعیمه سعیدی

مرکز جامعه سلامت وزیری : سرکار خانم سمیه محمد پور

مرکز جامعه سلامت علوی : سرکار خانم کلثوم آمینون

مرکز جامعه سلامت مصطفی خمینی  : سرکار خانم سودابه زال

مرکز جامعه سلامت چمران  : سرکار خانم عاطفه حسینلو

مرکز جامعه سلامت مامونیه : سرکار خانم هانیه کمالی


شرح وظایف:

خانم شهناز هدایتی كارشناس مسئول واحد سلامت رواني، اجتماعی و اعتیاد

 

1.        مشاور معاون محترم بهداشتي دانشکده  در امور بهد اشت روان ، اعتيادو سلامت اجتماعی

2.      مديريت واحد سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد

3.      مسئول ستاد نظارت بر مراكز كاهش آسيب دانشکده

4.      مسئول نظارت برمرکز CMHC

5.      مسئول نظارت بر عملکرد روان شناسان مراکز ترک اعتیاد

6.      عضو كميته هماهنگي مراكز ماده 16 ساوه

7.      نماينده دانشکده در حوزه پيشگيري از آسیبهای اجتماعی  در ساوه

8.      دبير كميته هاي دانشگاهي پيشگيري از مصرف الكل و خودكشي و سلامت روان و اعتياد

9.      مدرس شهرستانی  مهارتهاي زندگي ، فرزند پروري و اعتیاد

10. نظارت بر عملكرد كارشناسان ، سلامت روان ، سلامت اجتماعي و اعتياد

11. پايش برنامه هاي كارشناسان و نظارت بر عملكرد

12. برنامه ريزي در جهت رسيدن به اهداف برنا مه هاي واحد

13. آموزش كارشناسان شاغل در مراکز

 

 

خانم مریم شریف كارشناس سلامت روان :

 

1.      جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2.      نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3.      تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات بهداشت رواني

4.      انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه بهداشت رواني در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان

5.      مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه بهداشت روان

6.      ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

7.      تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت روان

8.      تشكيل كميته بهداشت روان

9.      برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان

10. نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشگيري از خودكشي و ثبت موارد

11. نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا

12. ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي بهداشت روان ارسال به ستاد معاونت

13. شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي بهداشت روان

 

شرح وظايف كارشناس پيشگيري از سوء مصرف مواد و اعتياد:

 

1.      جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2.      جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه  برگزاري دوره هاي پيشگيري از مصرف دخانيات در سطح مركز يا شبكه بهداشت

3.      نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

4.      تهيه و تدوين متون آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

5.      انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در سوء مصرف مواد در جمعيت تحت پوشش

6.      مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد

7.      ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

8.      تهيه و تدوين برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد

9.      تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد

10. برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر

11. نظارت بر اجراي برنامه هاي مراكز ترك دخانيات و ارسال آمار به ستاد

12. نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در مراكزگذري

13. جمع آوري آمار مراكز درمان متادون مركز مشاوره رفتاري و مراكز گذري و ارسال به ستاد معاونت

14. نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون

15. ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت

16. شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

17. نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از مصرف الكل

 

شرح وظايف كارشناس سلامت اجتماعي:

 

1.      جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه برنامه هاي سلامت اجتماعي در سطح مركز يا شبكه بهداشت

2.      نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3.      تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات سلامت اجتماعي

4.      انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه سلامت اجتماعي  در جمعيت تحت پوشش برنامه

5.      مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه سلامت اجتماعي

6.      ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها

7.      تهيه و تدوين برنامه عملياتي سلامت اجتماعي

پيوستها


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد