پنج شنبه 28 شهريور 1398 - 20 محرم 1441 - 2019 سپتامبر 19
کد خبر : 256709
تاریخ انتشار : 10 خرداد 1398 12:30
تعداد بازدید : 59

معرفی مدیر و شرح وظایف

.

نام و نام خانوادگیدکتر بهرام آرمون

سمتمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ساوه

مدرک و رشته تحصیلیدکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تلفن تماس: 08645226936

آدرس پستیساوه- شهرک صنعتی کاوه-خیابان یاس-دانشکده پرستاری و مامایی

پست الکترونیکی: Bahramarmun@gmail.com

 

شرح وظایف:

·         ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشگاه برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های کلان آموزشی دانشگاه.

·         عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

·         ارائه گزارش فعالیت ها به تصمیم گیرندگان آموزشی در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.

·         همکاری با EDC دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های موجود در هر مرکز.

·         طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشی در زمینه  روش تدریس ، ارزشیابی ، مشاوره  و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

·         پایش ،  ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی.

·         نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی .

·         توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشگاه.

·         توانمند سازی ، حمایت و هدایت دفاتر توسعه دانشکده ها) (EDO و و احدهای توسعه آموزش بیمارستانها در اجرای وظایف و برنامه های مربوطه.

·         توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه اعم از معاونین آموزشی دانشگاه ،دانشکده ، بیمارستان ها و گروههای آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی.

·         برنامه ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی

·         طراحی ، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی ، استاد و دانشجو.

·         طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه.

·         ارزشیابی عملکرد و فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها  و واحدهای توسعه آموزش بیمارستانها. 

·         تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده.

·         ایجاد و فعال کردن کمیته های مشورتی دانشجویی، استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد