چهارشنبه 2 مهر 1399 - 6 صفر 1442 - 2020 سپتامبر 23
کد خبر : 271344
تاریخ انتشار : 5 شهریور 1399 14:6
تعداد بازدید : 83

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور انتظامات اورژانس مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس ساوه

احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کداقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور انتظامات اورژانس مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس ساوه به شماره ( 2099000386000007 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کداقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور انتظامات اورژانس مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس ساوه به شماره ( 2099000386000007 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز چهارشنبه مورخ 05 / 06 / 1399 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 12 / 06 / 1399 مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 24 / 06 / 1399 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 13 ظهر روز سه شنبه مورخ 25 / 06 / 1399 سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی : ساوه – ابتدای خیابان جمهوری مهلت زمانی اعتبار پیشنهاد ها : تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 16 / 07 / 1399 ميزان سپرده شركت در مناقصه : مبلغ 550 , 830 , 268 ریال ( دویست و شصت و هشت میلیون و هشتصد و سی هزار و پانصد و پنجاه ریال ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبا 400100004001112906378116ir با شناسه واریز982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه : ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 24 / 06 / 1399 به آدرس ابتدای خیابان جمهوری - ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحويل اداره پشتیبانی وامور رفاهی تحویل گردد . کد پستی: 3919676651 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود . براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی 08648501142 - تماس فکس 08642223488 یا به سایت دانشکده به نشانی http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائيد اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد