شنبه 29 دي 1397 - 13 جمادي الاول 1440 - 2019 ژانوِيه 19
کد خبر : 182600
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1395 12:16
تعداد بازدید : 1373

معرفی و شرح وظایف دفتر پرستاری

دفتر مدیریت پرستاری

معرفی دفتر پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

کارکرد/حیطه

شرح وظیفه

برنامه ریزی

.تهيه برنامه عملياتي براي حوزه پرستاري دانشکده به صورت ساليانه بر اساس برنامه استراتژيک دانشکده

.مشارکت با واحدهاي محيطي مرتبط جهت تدوين برنامه هاي عملياتي بر اساس برنامه اصلي دانشکده

سازمان دهی و فرایندها

.مشارکت در فرايند پيشنهاد و انتخاب مديران پرستاري بيمارستانها

.مشارکت فعال با مراکز ذيربط در تنظيم استانداردها، ضوابط، مقررات، آئيننامه و دستورالعملهاي تخصصي پرستاري در حوزه دانشکده.

نیروی انسانی (آموزش و توانمند سازی)

مشارکت در نيازسنجي آموزشي و تدوين و اصلاح بسته هاي آموزش تخصصي کادر پرستاري بيمارستانهاي تابعه

.مشارکت و نظارت در ارزيابي و سنجش اثربخشي دوره هاي توانمندسازي کارکنان پرستاري با واحدهاي مربوط.

.استقرار نظام جامع آموزش سلامت به بيمار/مددجو در واحدهاي تحت پوشش دانشکده به منظور افزايش دانش و مهارت خود مراقبتي بيماران

راهبری و هدایت

مشارکت در ايجاد بانک اطلاعاتي الکترونيک براي راهبري و نظارت بر عملکرد خدمات پرستاري

نظارت بر برنامه چيدمان پرستاران در بيمارستانهاي تابع دانشکده.

پایش و نظارت

.پايش و نظارت مستمر دورهاي از خدمات پرستاري و عملکرد واحدهاي مربوطه در سطوح مختلف نظام سلامت در سطح دانشکده و ارائه بازخورد.

.ارزيابي و پايش منظم رضايتمندي خدمت گيرندگان خدمات پرستاري در مراکز تحت پوشش

.نظارت بر حسن اجراي راهنماهاي باليني بر اساس پرستاري مبتني بر شواهد در سطوح نظام سلامت در حوزه دانشکده

.تدوين و بازنگري ابزارهاي پايش و شاخصهاي موردنياز براي ارزيابي حوزه هاي تحت پوشش

.پيگيري شکايات، انتقادات و پيشنهادهاي حوزه مراقبت و خدمات پرستاري دانشکده.

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

.هماهنگ نمودن فعاليتهاي حرفهاي درونبخشي و برون بخشي پرستاري در سطح دانشکده.

.ايجاد هماهنگي لازم بين دانشکده هاي پرستاري و مراکز درماني براي کاهش گسست بين آموزش و بالين و آموزش اثربخش دانشجويان پرستاري و کمک پرستاری در مقاطع تحصيلي مختلف

.مشارکت در تيمهاي ارزيابي راه اندازي بخشهاي جديد در بيمارستانهاي تابعه دانشکده

تهیه گزارش و مستند سازی

تهيه گزارشهاي عملکردي دوره هاي در حوزه پرستاري و ارسال به مسئولين ذيربط

مدیریت منابع

نيازسنجي، برآورد و مشارکت در توزيع نيروي انساني موردنياز در حوزه پرستاري واحدهاي تابعه دانشکده.

  
 جهت مشاهده ی فعالیت های اداره ی پرستاری کلیک کنید.